Vabilo na Zbor članov APRIL 2024.pdf

V A B I L O

Na podlagi 10. člena Statuta Konjeniškega kluba Komenda

Vas vabimo na redni ZBOR ČLANOV KLUBA, ki bo v petek 26.4.2024 ob 19.uri v prostorih kluba v

Komendi

Po sklepu Upravnega odbora KK Komenda (17. redna seja z dne 9.4.2024)se predlaga sledeči dnevni
red.
Dnevni red:

 1. Otvoritev Zbora članov in pozdrav predsednika
 2. Izvolitev organov Zbora članov
 3. Letna poročila o delovanju kluba za leto 2023
  – Poročilo predsednika kluba
  – Poročilo Nadzornega odbora kluba
  – Poročilo Disciplinske komisije
  – Finančno poročilo kluba
  – Poročilo odbora za konjeništvo in športno dejavnost
  – Poročilo odbora za poslovno in sejemsko dejavnost
 4. Poročilo verifikacijske komisije
 5. Razprava na poročila
 6. Program dela in finančni plan za leto 2024
 7. Predlog in sprejem programa dela in finančnega plana za leto 2024
 8. Delovne obveze članov KK Komenda
 9. Razno

Pojasnilo:
10. člen Statuta Konjeniškega kluba Komenda določa: »Zbor članov je sklepčen, če je ob predvidenem začetku
navzočih več kot polovica članov. Če Zbor članov ni sklepčen ob predvidenem začetku, se začetek odloži za
30 minut. Po preteku 30 minut je Zbor članov sklepa veljavno ne glede na število prisotnih članov«.
Dolžnost vseh članov kluba je tudi aktivna udeležba na Zboru članov.

V pričakovanju vaše udeležbe vas lepo pozdravljamo.

Komenda, april 2024 Predsednik UO, dr.
Marjan Sedej